|  เกี่ยวกับ TCTC  |  กฎ กติกา  |  กิจกรรม  |  อุปกรณ์  |  รูปภาพ  |  หน้าหลัก  |  Links  |


      ชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย


วัตถุประสงค์

- เพื่อรวมกลุ่มผู้ที่รักการขี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น
- ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่นับวันราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ
- เสริมสร้างสุขภาพทั้งกายและใจจากการท่องเที่ยวและปั่นจักรยาน
- พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มคนหลากหลายอายุและอาชีพ


กฎ กติกา
- มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- ไม่แบ่งแยกกลุ่ม ส่วนรวมเป็นสำคัญ
- ปฏิบัติตามผู้นำทริปสำหรับการเดินทางร่วมกัน
- เคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร

Email:
tctc@explorertime.com
Tel. 02-990-0274,  081-686-1239  Fax. 02-990-0900

 

 |  เกี่ยวกับ TCTC  |  กฎ กติกา  |  กิจกรรม  |  อุปกรณ์  |  รูปภาพ  |  หน้าหลัก  |  Links  |